Inbreuk

Wanneer een inbreuk wordt gepleegd op een intellectuele-eigendomsrecht van onze cliënt, ondernemen wij, in opdracht van en samen met de cliënt, stappen om de inbreukmakende activiteiten te doen stoppen. Soms is het voldoende de inbreukpleger te waarschuwen of komt het tot een schikking, bijvoorbeeld in de vorm van een licentieovereenkomst (zie hierna). In andere gevallen blijken beide partijen te volharden en volgt een gerechtelijke procedure om het geschil te beslechten, waarbij in het algemeen een in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld. Veelal wordt ook een schadevergoeding bedongen voor in het verleden uitgevoerde, inbreukplegende handelingen.

Andersom verdedigen wij cliënten die ervan worden beticht een inbreuk te plegen op rechten van anderen. De dan ter beschikking staande hoofdlijnen van verdediging zijn dat er geen inbreuk wordt gepleegd en/of dat het recht waarop tegenpartij zich beroept vernietigbaar is, bijvoorbeeld omdat het onderwerp van een octrooi niet nieuw was op het moment dat het octrooi werd aangevraagd.

 

< Terug