Geneesmiddelen en gewasbescherming in België

Gewasbescherming BelgiëInleiding
In België kan, op aanvraag, een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen worden verkregen. Een dergelijk certificaat wordt afgegeven op basis van een in België van kracht zijnd octrooi (basisoctrooi). Dat octrooi dient een product te beschermen waarvoor in België een vergunning is afgegeven voor het in de handel brengen van een product als geneesmiddel of als gewasbeschermingsmiddel (respectievelijk in overeenstemming met EU Verordening nr. 1768/92, opgevolgd door EU 469/2009 of in overeenstemming met EU Verordening nr. 1610/96). Het certificaat wordt verleend aan de octrooihouder. Voor het product kan slechts eenmaal een certificaat worden afgegeven aan een en dezelfde houder.

Rechtsgevolgen
Het certificaat verleent voor een dergelijk product dezelfde exclusieve rechten als die welke door het basisoctrooi worden verleend en is onderworpen aan dezelfde beperkingen en uitzonderingen.

Duur
Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode tussen de indieningsdatum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar. De maximale duur is vijf jaar.

Aanvragen
Certificaten kunnen in België door de houder van het octrooi of door diens gemachtigde worden aangevraagd bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) en worden afgegeven als aan alle formele vereisten is voldaan. De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden nadat het basisoctrooi is verleend. Indien echter de vergunning voor het in de handel brengen van het product wordt afgegeven na verlening van het basisoctrooi, kan het certificaat worden aangevraagd binnen zes maanden na afgifte van de vergunning.

 

< Terug