Nationale Belgische octrooien

Inleiding
België kent een registratieoctrooisysteem. Dit betekent dat de octrooiverlenende instantie (Dienst voor de Intellectuele Eigendom, DIE) octrooiaanvragen alleen op formaliteiten toetst. De octrooieerbaarheidsvoorwaarden, zoals nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en industriële toepasbaarheid, worden niet onderzocht. Wel voert het Europees Octrooibureau een nieuwheidsonderzoek uit vergezeld van een schriftelijke opinie, maar de resultaten ervan dienen louter ter informatie. Indien aan alle formaliteiten is voldaan, wordt het Belgische octrooi verleend.

Aanvraag en inschrijving
Om octrooi te verkrijgen, dient men een octrooiaanvraag ("octrooiaanvrage") in het Nederlands, Frans of Duits in. Bij indiening van de aanvraag is het mogelijk de prioriteit in te roepen van een aanvraag die niet eerder dan een jaar daarvoor in België of elders is ingediend.

Zo vlug mogelijk na het verstrijken van de periode van achttien maanden na de indieningsdatum of de prioriteitsdatum, en wanneer het nieuwheidsonderzoek is ontvangen, wordt het Belgische octrooi verleend. Op dat moment komt de aanvraag ter inzage voor het publiek. Het moment van inschrijving kan op verzoek van de aanvrager worden vervroegd, maar kan niet eerder dan na ontvangst van het nieuwheidsonderzoek.

Onderzoek stand van de techniek
De aanvrager moet binnen 18 maanden na de indieningsdatum (of de prioriteitsdatum) verzoeken om een nieuwheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door het Europees Octrooibureau. Nadat het resultaat van het nieuwheidsonderzoek bekend is geworden, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de conclusies en het uittreksel van de aanvraag te wijzigen. Om de beschrijving te wijzigen, is de toestemming van de DIE nodig. Octrooiverlening op de (eventueel gewijzigde) aanvraag volgt zonder verder onderzoek.

Het verleende Belgische octrooi is geldig tot maximaal twintig jaar na de indieningsdatum van de aanvraag.

< Terug