Geneesmiddelen en gewasbescherming in Nederland

IE geneesmiddelenInleiding

In Nederland kan, op aanvraag, een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen worden verkregen. Een dergelijk certificaat wordt afgegeven op basis van een in Nederland van kracht zijnd octrooi (basisoctrooi). Dat octrooi dient een product te beschermen waarvoor in Nederland een vergunning is afgegeven overeenkomstig Richtlijn 65/65/EEG, 81/851/EEG of 91/414/EEG voor het in de handel brengen van een product als respectievelijk geneesmiddel, diergeneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel. Het certificaat wordt verleend aan de octrooihouder. Voor het product kan slechts éénmaal een certificaat worden afgegeven aan één en dezelfde houder.

Rechtsgevolgen

Het certificaat verleent voor een dergelijk product dezelfde rechten als die welke door het basisoctrooi worden verleend (Art. 53 Rijksoctrooiwet 1995) en is onderworpen aan dezelfde beperkingen en verplichtingen.

Duur

Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode tussen de indieningsdatum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar. De maximale duur is vijf jaar.

Aanvragen

Certificaten kunnen door de houder van het octrooi of door diens gemachtigde worden aangevraagd bij het NL Octrooicentrum en worden afgegeven als aan alle formele vereisten is voldaan. De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden nadat het basisoctrooi is verleend. Indien echter de vergunning voor het in de handel brengen van het product wordt afgegeven na verlening van het basisoctrooi, kan het certificaat worden aangevraagd binnen zes maanden na afgifte van de vergunning.

< Terug