Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Licentie en verkoop

Een licentie is een recht dat wordt verleend door de houder van een octrooirecht, een merkenrecht, een modellenrecht, een ander intellectuele eigendomsrecht of een combinatie van dergelijke rechten. Licentieverlening houdt in dat aan de licentienemer volledige of beperkte toestemming wordt verleend om activiteiten te ontplooien die de licentiegever, de eigenaar van de betreffende rechten van intellectuele eigendom, zonder contract zou kunnen verbieden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het recht een bepaalde geoctrooieerde constructie te fabriceren en op de markt te brengen, of het recht een film op videocassettes te zetten en deze te verhuren of verkopen.

Tegenover die toestemming van de houder van het recht staat in het algemeen een vergoeding, de zogenoemde royalty-vergoeding. Soms spreken bedrijven met elkaar af in ruil over en weer licenties te verstrekken op een of meer octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. In het laatste geval spreekt men van een cross-licence of kruislicentie. Licenties kunnen zelfs worden verleend op basis van octrooiaanvragen of beschikbare knowhow.

Voordelen van licenties

Een bijzonder aantrekkelijke kant van het verstrekken van licenties is, dat men uitvindingen en andere creaties ook kan exploiteren zonder te beschikken over productiefaciliteiten en/of distributie-, verkoop- en servicefaciliteiten. Ook kan men door het verstrekken van licenties de exploitatiebasis van het resultaat van ontwikkelingswerk verbreden, bijvoorbeeld door de productie en verkoop in bepaalde gebieden of voor bepaalde toepassingen zelf ter hand te nemen en deze in andere gebieden of voor andere toepassingen in licentie te geven, bijvoorbeeld omdat men in die andere gebieden of voor die andere toepassingen niet over verkoop- en distributievoorzieningen beschikt.

Vergelijkbare situaties kunnen ontstaan rond merken en modellen. De bedenker van een model kan dit model deponeren en vervolgens een bedrijf een licentie verlenen om het model in productie te nemen. Bij merken is deze methode minder van toepassing. Daarvoor geldt dat het imago van een merk bijvoorbeeld breder kan worden benut door licenties te verstrekken voor producten waarvoor dit imago weliswaar van groot belang is, maar die men zelf niet kan produceren en verkopen.

In principe kunnen vorm en inhoud van licentieovereenkomsten vrij door partijen worden bepaald, al moeten deze overeenkomsten wel voldoen aan de Europese regelgeving op het gebied van mededingingsrecht.

Verkoop

Verkoop van een intellectuele eigendomsrecht is ook mogelijk. Wanneer een bedrijf om wat voor reden dan ook een bepaalde productlijn of merknaam afstoot, en een ander bedrijf daar wel brood in ziet, kunnen de rechten mede worden overgedragen.

Onze advocaten, in nauwe samenwerking met octrooi- en/of merkengemachtigden, kunnen u begeleiden bij de onderhandelingen die moeten leiden tot licentie- of verkoopovereenkomsten, bij het opstellen van contracten en bij het beoordelen van door anderen opgestelde contracten. Door onze ervaring met onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten kunnen wij in overleg met u de meest gunstige overeenkomst afsluiten, ongeacht of u licentienemer of licentieverstrekker, koper of verkoper bent. Onze begeleiding zal u dan ook doorgaans aanzienlijk voordeel kunnen opleveren.