Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Verschillende vormen van octrooionderzoek

Iedere octrooiaanvraag wordt na ongeveer anderhalf jaar gepubliceerd door de octrooiverlenende instantie. Zodra het octrooi verleend is, wordt dit ook gepubliceerd. Al deze publicaties worden opgenomen in octrooidatabases en bevatten een schat aan informatie over de aanvragers en de innovaties die zij doen. Deze informatie kunt u slim inzetten voor uw innovatie, productontwikkeling of bedrijfsstrategie. We kunnen u helpen met verschillende vormen van octrooionderzoek:

Nieuwheidsonderzoek

Dit type onderzoek – in het Engels patentability genoemd – wordt uitgevoerd om na te gaan of een innovatie mogelijk octrooieerbaar is, voordat een octrooiaanvraag wordt ingediend. Het geeft inzicht in wat er al bekend is over de uitvinding (prior art). Dit is belangrijk omdat nieuwheid een van de vereisten is van een octrooi.

Bij een nieuwheidsonderzoek wordt zowel onderzoek gedaan naar octrooidocumenten in octrooidatabases als naar niet-octrooiliteratuur, zoals wetenschappelijke publicaties. Immers, alles wat ooit gepubliceerd of op een andere manier is geopenbaard is, kan relevant zijn voor de vraag of een uitvinding octrooieerbaar is.

Uit een nieuwheidsonderzoek kan ook blijken dat het algemene concept van een innovatie niet octrooieerbaar is, maar een onderdeel daarvan wel, zoals bijvoorbeeld één of meer specifieke toepassingen van het een product of samenstelling. Soms kan een innovatie na een aanpassing toch geoctrooieerd worden.

Inbreukonderzoek

In het Engels freedom to operate genoemd is een breed en zeer gedegen onderzoek waarmee inzicht wordt verkregen over de vraag of een bepaalde techniek gebruikt kan worden. Dit verkleint de kans dat per ongeluk inbreuk gemaakt wordt op een bestaand octrooi. Inbreukonderzoek wordt vaak gedaan bij product- of technologieontwikkeling, vlak voor een marktintroductie of bij een due diligence.

Bij een rechten van derden-onderzoek wordt gekeken naar bestaande, nog geldige, octrooien of octrooiaanvragen die nog tot een octrooi kunnen leiden. Er wordt dus alleen in octrooiliteratuur gezocht. Bovendien wordt de zoektocht beperkt tot de landen waarin activiteiten worden ontplooid, zoals productie, import, verkoop, etc.

Geen blokkade en geen vrijbrief

Als er bestaande octrooien gevonden worden, hoeft dit niet te betekenen dat verdere productontwikkeling of verkoop niet meer mogelijk is. Inbreukonderzoek kan laten zien welke aanpassingen nodig zijn om inbreuk te vermijden. Een andere mogelijkheid is om te onderzoeken of een licentie op het relevante octrooi interessant en wenselijk is. Ook kan besloten worden om – ondanks een mogelijke inbreuk – verder te gaan met de technologie. Uit aanvullend geldigheidsonderzoek kan namelijk blijken dat het bestaande octrooi niet bijzonder sterk of mogelijk zelfs ongeldig is.

Wanneer er bij het inbreukonderzoek niets gevonden wordt, is dit nog geen vrijbrief om zorgeloos aan de slag te gaan. Hoe goed het onderzoek ook wordt uitgevoerd, het is en blijft een interpretatie van de informatie die de onderzoekers tot hun beschikking hebben. Ook worden octrooiaanvragen pas anderhalf jaar na indiening gepubliceerd en opgenomen in octrooidatabases.

Een rechten van derden-onderzoek geeft dus weliswaar een heel goede indicatie maar geen garanties. Er kan altijd iemand zijn die vindt dat er toch inbreuk gemaakt wordt. Het is dan, in het uiterste geval, aan de rechter om te beslissen of dat zo is.

Geldigheidsonderzoek

Oppositie onderzoek of patent invalidity search genoemd. Dit onderzoekt de geldigheid en sterkte van een octrooi. Doel is om de geldigheid van het octrooi als geheel of bepaalde conclusies ervan te kunnen betwisten, met name nieuwheid en inventiviteit daarvan. In een geldigheidsonderzoek wordt onder andere gekeken naar de documenten en argumenten die voor verlening relevant waren. Dit alleen al kan een eerste indruk geven van de sterkte van een octrooi. Daarnaast wordt ook gekeken naar wetenschappelijke en octrooiliteratuur die tijdens de verleningsprocedure niet in beschouwing is genomen. Ook deze informatie kan relevant zijn om de nieuwheid of inventiviteit te betwisten. Dergelijk onderzoek wordt vaak gedaan bij beschuldiging van inbreuk of wanneer mogelijk relevante octrooien zijn geïdentificeerd in een inbreukonderzoek.

Octrooimonitoring

Dit onderzoek (ook wel patent watch) geeft gedurende een periode zicht op octrooiaanvragen die worden ingediend, zijn toegekend of komen te vervallen. Men krijgt inzicht in de aanvrager, het onderwerp en de status van octrooidocumenten. Het is mogelijk om de activiteiten van specifieke aanvragers of octrooihouders te monitoren, of alle activiteiten binnen een bepaald technologiegebied, zonder beperking van de aanvragers of houders van een octrooi. Zo kunnen ontwikkelingen bij de concurrentie in kaart gebracht worden of komen nieuwe technieken in beeld.

Biliografisch onderzoek

Onder biliografisch onderzoek vallen een aantal verschillende onderzoeken die gebruikmaken van basale octrooigegevens. Zo is er Naamonderzoek; dat inzicht geeft over de octrooirechtelijke activiteiten van een concurrentaanvrager of -uitvinder. Statusonderzoek; geeft de status weer van een octrooi of octrooiaanvrage in een bepaald land. En Familie-onderzoek; dit geeft inzicht of er aanverwante (equivalente) octrooiaanvragen en/of verleende octrooien in andere landen zijn.

Landscaping of IP mapping

Dit type onderzoek wordt meestal ingezet om een octrooi- of innovatiestrategie richting te geven. Het is een oriëntatie op een breder gebied waarmee een beeld van het octrooilandschap van een bepaalde technologie verkregen wordt, maar ook van wat de concurrentie doet en wat opkomende specialisaties zijn. Dit type onderzoek kan ook helpen bij het zoeken naar openingen in het octrooilandschap, de zogenaamde white spots. Landscaping kan worden ingezet in de verschillende fases van een innovatieproces. Denk hierbij aan de ideeënoriëntatie in de ontwikkelingsfase om te ontdekken welke technieken er zijn om een probleem op te lossen. Bij concurrentieoriëntatie kan landscaping gebruikt worden om te zien welke soortgelijke technieken of oplossingen er al bestaan. Tenslotte kan er bij marktoriëntatie met behulp van dit type onderzoek gekeken worden naar de verschillende toepassingen van de techniek.

Onderzoek door professionals

Bij een goed en gedegen onderzoek komt flink wat specialistische kennis kijken. V.O. heeft een team van octrooi-informatiespecialisten die samen met de octrooigemachtigde aan de slag gaan met uiteenlopende onderzoeksvragen die een klant heeft. Dit verloopt altijd volgens een vast stappenplan, dat hieronder is weergegeven.

Veelgestelde vragen over octrooionderzoek

Toon alle veelgestelde vragen