Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 6

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden hebben niet alleen invloed op uw bedrijfsvoering, maar kunnen ook gevolgen hebben voor u als octrooiaanvrager of octrooihouder. In verschillende landen geldt (tijdelijk) een aangepaste werkwijze. V.O. houdt dit nauwgezet in de gaten voor u. Een samenvatting van de situatie in Nederland, België en Duitsland.

Voor octrooiaanvragers en octrooihouders zijn vooral de (wettelijke) termijnen en de deadlines die de nationale octrooibureaus aanhouden van belang. De meeste nationale octrooibureaus gaan coulant om met termijnen, maar dat kan niet altijd voor de wettelijke termijnen.

Nederland

Octrooicentrum Nederland (OCNL) gaat zo soepel mogelijk om met termijnen en maakt maximaal gebruik van de ruimte die de Rijksoctrooiwet 1995 biedt. Zo is de vormgebreken-termijn met twee maanden verlengd, als de reguliere termijn van drie maanden niet wordt gehaald. Om ook voor ‘harde’ wettelijke termijnen coulant te kunnen zijn en vervaltermijnen op te kunnen schorten, hebben beide Kamers inmiddels ingestemd met het voorstel voor de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19. De wet is inmiddels op 20 juli gepubliceerd in het Staatsblad. Op basis van deze wet krijgt de directeur van OCNL de bevoegdheid termijnen met terugwerkende kracht tot en met 12 maart j.l. aan te passen.

Duitsland

Het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) probeert waar mogelijk coulant te zijn. Ze heeft daarom alle termijnen tot en met 4 mei verschoven. Ook zijn alle zittingen tot en met 30 juni uitgesteld. De zittingen zullen opnieuw worden ingepland. Deadlines voor bijvoorbeeld jaarlijkse taksbetaling en het indienen van opposities zijn onveranderd.

Voor de wettelijke termijnen heeft Duitsland er niet voor gekozen om een wetswijziging voor het verlengen of opschorten van termijnen door te voeren.

België

In België is het niet heel anders. Ook daar laten wettelijke termijnen zich niet zomaar opschorten. Anticiperend op een eventuele volgende crisis, bereidt de regering een wetswijziging voor, maar die wet zal niet op korte termijn in werking treden. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) heeft tijdelijk geen brieven verzonden met de eigen termijnstellingen, maar heeft dit inmiddels weer hervat.

Europees Octrooibureau (EOB)

Ook het EOB heeft maatregelen genomen vanwege COVID-19. Zo zullen zittingen over octrooiaanvragen voor de Examining Divisions alleen nog maar per videoconferentie worden gehouden. Dat geldt ook voor zittingen in oppositieprocedures, tenzij de octrooihouder of opposant daartegen bezwaar maakt. In dat laatste geval worden de zittingen uitgesteld tot na 14 september. De Kamers van Beroep gebruiken ook videozittingen. Bovendien kunnen de jaartaksen, waarvan de betaaldag op of na 15 maart lag, bij wijze van uitzondering tot en met 31 augustus worden voldaan zonder een boetetoeslag.

Hoewel zittingen via videoconferentie een begrijpelijke maatregel is, zal het voor de meeste octrooigemachtigden onbetwistbaar zijn dat de fysieke aanwezigheid bij de mondelinge behandeling van octrooiaanvragen van grote toegevoegde waarde is. Mocht dit de standaard werkwijze worden, dan zou dit volgens hen in het nadeel werken van meerdere partijen.

Bekijk ook deze experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Meer experts