Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Focus op BRIC: India

Op het gebied van intellectuele eigendom, met name octrooien, gold India jarenlang als een ontwikkelingsland.

De octrooiwet was sterk verouderd en soms zelfs vijandig te noemen voor buitenlandse octrooihouders. De toetreding van India tot de World Trade Organisation (per 1 januari 1995) betekende echter dat de Indiase regering de bakens moest verzetten, wat onder andere heeft geleid tot een nieuwe octrooiwet van 2005.

De afgelopen jaren bleek India, door de combinatie van lage lonen en goed opgeleide Engelstalige wetenschappers, zeer geschikt om octrooi-informatiediensten op te zetten. Dit is vanuit grote bedrijven (waaronder Philips en General Electric) zelf gebeurd, of door lokale Indiase ondernemers die een rol op deze markt voor zich zagen weggelegd. Inmiddels zijn deze bedrijfjes gegroeid en bieden ze naast octrooianalyses ook het schrijven van octrooien en andere IE-diensten aan.

Wereldwijd gezien is de rol van Indiase bedrijven op IE-gebied tot nu toe nog beperkt, voornamelijk omdat zij zich aan het ontworstelen zijn aan het lage-lonen-productiestadium en omdat men zich nu nog veel richt op de lokale markt. Zoals ook blijkt uit bijgaande grafiek van Europese aanvragen, lijkt er wel een trend te zijn naar meer wereldwijde bescherming, maar de aantallen zijn nog bescheiden.

Uit de gegevens van het Indiase Octrooibureau blijkt dat de Indiase octrooiaanvragen van lokale bedrijven in 2010 zijn toegenomen tot ruim 7.000, terwijl buitenlandse bedrijven – onder Focus op BRIC: India invloed van de crisis? – juist minder aanvragen hebben ingediend, maar in totaal toch nog circa 23.000. Bij de merken is dit juist andersom. Daar is sprake van een gestage stijging, maar het aantal merkregistraties van eigen bodem overtreft dat van buitenlandse merkaanvragers ruimschoots (in 2010: 134.000 ten opzichte van 7.500).

Toepassingsvereiste
Op één gebied heeft het Indiase octrooisysteem nog archaïsche trekjes, en dat is het zogeheten toepassingsvereiste (working requirement). Voor Indiase verleende octrooien moet jaarlijks worden opgegeven of de geoctrooieerde uitvinding in het voorafgaande jaar al of niet in India werd toegepast. Indien wordt nagelaten een zogenaamde exploitatieverklaring in te dienen, kan de boete oplopen tot 1 miljoen Indiase roepie (ongeveer € 18.000). Voor de geldigheid van het octrooi maakt het geen verschil of de uitvinding wel of niet wordt toegepast. Wel is het zo dat als het octrooi niet wordt toegepast, een verzoek van derden tot licentieverstrekking niet zonder meer kan worden geweigerd.

 ""