Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Oppassen met rechtstreeks ontvangen facturen

Via onder meer berichten in de IE-mail en op onze website hebben wij u in het verleden gewezen op de bedenkelijke praktijk van zogenaamde ‘spookfacturen’.
Via dergelijke facturen, in de regel rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van een gemachtigde) verstuurd aan merk- en octrooihouders, wordt de ontvanger uitgenodigd tot betaalde vermelding van zijn rechten in al dan niet werkelijk bestaande registers en in publicaties zonder duidelijke meerwaarde. De malafide ondernemingen die de facturen versturen, bedienen zich van namen en logo’s die sterk doen denken aan die van officiële instanties.

Helaas bedienen tegenwoordig ook bonafide, officiële octrooiverlenende instanties zich van direct mail. Zo komt het steeds vaker voor dat nationale octrooiverlenende instanties de houders van een Europees octrooi rechtstreeks benaderen met herinneringsbrieven en -facturen, waarin wordt aangezet tot betaling van de instandhoudingstaksen, die voor deze instanties de harde kern van hun inkomsten vormen. Ierland en Zwitserland/Liechtenstein zijn voorbeelden van lidstaten die zich op deze wijze zelf tot de octrooihouder richten.

All-inclusive designatiesysteem
Na verlening van een Europees octrooi wordt een Europese octrooiaanvrage omgezet in een bundel nationale octrooien. Vanwege het all-inclusive designatiesysteem onder het Europees Octrooiverdrag (EOV) wordt in beginsel voor alle EOV-lidstaten octrooi verleend. Dus ook voor die lidstaten waarin u, in uw contact met uw gemachtigde, heeft aangegeven geen interesse te hebben. In lidstaten waarin, althans in het concrete geval, geen bijzondere validatiehandelingen nodig zijn, wordt het octrooi voorts ook vanzelf daadwerkelijk van kracht en dienen vervolgens jaarlijks instandhoudingstaksen te worden betaald teneinde het octrooi van kracht te laten blijven.

Hoewel de werkwijze van de betreffende instanties is uit te leggen als behulpzaam, blijkt zij, met name door het bewust buitensluiten van de zaakbehandelend Europees gemachtigde, vooral aanleiding te geven tot verwarring. Aangezien er geen verplichting is tot betaling van de jaartaksen in lidstaten waarin u geen octrooibescherming wenst te effectueren, is ons advies de brieven en facturen afkomstig van deze lidstaten te negeren. Uiteraard moet u wel de jaartaksen voldoen in de landen waar u wel octrooibescherming wenst te effectueren. Dit loopt echter veelal via uw gemachtigde. Bij twijfel, of indien u bij nader inzien toch geïnteresseerd bent in bescherming in de lidstaat in kwestie, kunt u het best even contact
opnemen met uw gemachtigde.