Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wijziging Rijksoctrooiwet 1995

Per 5 juni 2008 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Rijksoctrooiwet, mede ter implementatie van het Verdrag inzake Octrooirecht (Patent Law Treaty).

De wijzigingen zijn tevens bedoeld om voor het Nederlandse MKB een betere regeling te bieden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1) Het zesjarig octrooi is afgeschaft. Als gevolg daarvan kan in Nederland slechts één type rijksoctrooi worden verleend, dat twintig jaar in stand kan worden gehouden en vergezeld gaat van een nieuwheidsrapport.
2) Een in de Engelse taal gestelde octrooiaanvrage wordt geaccepteerd mits daarbij Nederlandse conclusies worden gepresenteerd.
3) De instandhoudingtaksen worden geheven vanaf drie jaar na indiening van het octrooi (dit was eerder vanaf het vierde jaar).
4) Tot zestien maanden na de eerste indiening kan een recht van voorrang worden ingeroepen overeenkomstig de huidige regeling van het PCT-verdrag.

Eenvoudigere beoordeling
De afschaffing van het zesjarig octrooi wordt algemeen gezien als een verbetering waarbij de rechtszekerheid voor derden wordt vergroot. Het werd in de praktijk als een te groot nadeel ervaren om derden te confronteren met een verleend zesjarig octrooi zonder nieuwheidsrapport. De geldigheid van dat octrooi kon daardoor niet goed worden beoordeeld. Omdat de huidige aanvragen sinds kort worden vergezeld van een door de onderzoeker verstrekte toelichting zal deze beoordeling nog eenvoudiger zijn.

Vertaalkosten vermeden
Voor de aanvrager is verder van belang dat met de toekomstige regeling vertaalkosten zijn te vermijden bij een eventueel voortzetten van de aanvrage in het buitenland. In de oude situatie betekende dit dat de Nederlandse aanvrage moest worden vertaald. Door de tekst in het Engels in te dienen is deze stap weggenomen en wordt het aantrekkelijker gemaakt de Nederlandse aanvrage te vervolgen door een Europese indiening.

VEREENIGDE heeft deze wetswijziging benut om haar tariefstructuur te vereenvoudigen. Voor de kantoorwerkzaamheden die zich tijdens een normale procedure, van aanvraag tot verlening, kunnen voordoen wordt voortaan een vast bedrag in rekening gebracht dat voor Nederlandse, Europese of PCT-octrooiaanvragen hetzelfde is. Hierdoor zijn de procedures en de daaraan verbonden kosten nog beter in te schatten.