Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Privacy-verklaring recruitment

V.O. Patents & Trademarks onderkent het belang van uw privacy en verwerkt daarom de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op een deugdelijke manier. Ook vinden wij het belangrijk om hierover helder te communiceren.

Wie is verantwoordelijk?

Wanneer u gegevens met ons deelt omdat u geïnteresseerd bent om te werken bij V.O. Patents & Trademarks, is Unipat B.V. kantoororganisatie van  V.O. Patents & Trademarks, Carnegieplein 5, 2517 KJ te Den Haag de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Voor wie geldt dit statement?

Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten en potentiele kandidaten die in het wervingsproces van V.O. Patents & Trademarks worden verwerkt. Dit is inclusief de bezoekers van de website www.vo.eu. Zij is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze medewerkers, partners, klanten noch op persoonsgegevens die V.O. Patens & Trademarks voor andere doeleinden verzamelt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als een van onze recruiters u benadert of u solliciteert op een van onze vacatures via onze website, dan nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens tijdens het recruitmentproces op basis van een gerechtvaardigd belang of toestemming voor de onderstaande doelen:

 • Werving en selectie van geschikte kandidaten
  Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen onderhouden en om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie of opdrachten. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan maakt een (e)-assessment of persoonlijkheidstest  onderdeel uit van de beoordeling.
 • Verbetering van ons wervingsproces
  Uw persoonsgegevens worden gedurende het wervingsproces door ons verwerkt zodat wij het proces efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons wervingsproces te verbeteren.
 • HR management
  Ook gebruiken wij uw gegevens voor statistisch onderzoek en het verbeteren van onze diensten.
 • Kandidaten informeren over andere mogelijkheden binnen V.O. Patents & Trademarks
  Alleen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, slaan wij uw gegevens die u met ons heeft gedeeld na afloop van de wervingsprocedure op in ons systeem. Met als doel u in de toekomst te kunnen informeren over andere beschikbare en passende functies. U kunt uw toestemming altijd intrekken dit heeft verder geen invloed op de werving en selectieprocedure.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling, en/of gesprekspartners indien u voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Uw informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Wanneer dat voor de functie vereist is, verstrekken wij persoonsgegevens aan derden die ons helpen bij de beoordeling of u geschikt bent voor de functie:

 • (assessment of screening)bureaus
 • de medewerker  of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een persoonlijkheidstest  of een assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de test of het assessment
 • anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek, waarover wij u eerst informeren

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, u kunt er van uit gaan dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat deze conform wet- en regelgeving verwerkt worden.

Welke gegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn onder andere uw naam, adres, geslacht, contactgegevens, curriculum vitae, genoten opleidingen en eventuele testresultaten. Naast de door u aangeleverde persoonsgegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die zijn aangeleverd door derden, zoals wervings-, assessments of screeningbureaus, door u opgegeven referenties en voormalige werkgevers. Tijdens het zoeken naar geschikte kandidaten kunnen wij openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van social media die niet privé zijn raadplegen en gebruiken om geschikte kandidaten te benaderen. Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend verwerken wij niet. De verschillende persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zoals deze binnen Nederland geldt verwerkt worden

Onvolledige/onjuiste informatie?

Wij wijzen u erop dat u niet verplicht bent om alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dat uw kandidatuur voor een vacature waarop u solliciteert mogelijk niet meegenomen wordt in de wervingsprocedure omdat ons niet alle gevraagde informatie ter beschikking is gesteld. Wij gaan er van uit dat u ons naar eer en geweten voorziet van juiste en volledige informatie en geen relevante informatie weglaat. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor de positie waarop u solliciteert .

Wat doen wij bij een screenings/aanstellingsonderzoek?

Op het moment dat uw het aanstellingsaanbod van V.O. Patents & Trademarks accepteert. Worden de gegevens die u met ons heeft gedeeld gebruikt voor het uitvoeren van een screening. Dit noemen wij een aanstellingsonderzoek. Een aanstellingsonderzoek wordt uitgevoerd door HR of externe werving of screeningsbureaus en bestaat uit:

 • identiteitscontrole, door het overleggen van een kopie identiteitsbewijs
 • controle van behaalde diploma(‘s)
 • controle arbeidsverleden van de laatste vijf jaar op basis van uw cv

Indien u niet wilt meewerken aan het aanstellingsonderzoek of wanneer er op basis van het onderzoek een negatief advies wordt gegeven kunt u niet bij ons in diensttreden. Op dat moment komt het aanstellingsaanbod te vervallen en worden uw gegevens verwijderd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw (geanonimiseerde) persoonsgegevens worden zo lang bewaard als noodzakelijk is om het wervingsproces af te ronden en om de gegevens om te zetten naar statische informatie voor het analyseren en verbeteren van ons wervingsproces. Wanneer Unipat B.V. kantoororganisatie van V.O. Patents & Trademarks besluit u een aanbod te doen en u ons aanbod aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens het wervingsproces deel uitmaken van uw personeelsdossier. Deze persoonsgegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten die gelden. Als wij u geen aanbod doen, zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken na beëindiging van het wervingsproces verwijderen, dan wel een minimale geanonimiseerde set aan persoonsgegevens van u bewaren om analyses uit te voeren en om uw sollicitatie-activiteit bij ons te registeren (maximaal 1 jaar).

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u het recht V.O. Patents & Trademarks verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde.

Indien uw gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via recruitment@vo.eu. Binnen een maand nadat V.O. Patents & Trademarks een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten ontvangen, zal V.O. Patent & Trademarks u informeren. Daarbij zullen wij aangeven of en hoe aan het verzoek gevolg gegeven zal worden en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan V.O. Patents & Trademarks de reactietermijn van een maand verlengen. V.O. Patents & Trademarks zal in dat geval binnen één maand kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor werving of beoordeling van geschikte kandidaten dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering. Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop V.O. Patents & Trademarks uw persoonsgegevens gebruikt of uw rechten toepast dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). U kunt uw klacht delen via de website van de AP.

Contact

Heeft u vragen over dit privacy statement of over het wervingsproces bij V.O. Patents & Trademarks dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via recruitment@vo.eu.