Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Exit Nederlands in EP-octrooien?

Door de Tweede Kamer is op 18 oktober jl. een wetsvoorstel aangenomen tot herziening van de Rijksoctrooiwet.

Een belangrijk aspect hiervan is de implementatie van het zogeheten Vertalingenprotocol, dat tot stand kwam als het Verdrag van Londen op 17 oktober 2000. Op 15 november jl. heeft de Eerste Kamer met hetzelfde wetsvoorstel ingestemd.

Het Vertalingenprotocol voorziet erin dat voor de landen met een verdragstaal als officiële taal
– Frans, Duits of Engels – een Europees octrooi van kracht wordt zonder dat een vertaling vereist
is, ongeacht of het in het Frans, Duits of Engels is verleend. Het Europees octrooiverdrag vergt
al dat de conclusies voor verlening worden vertaald in de verdragstalen anders dan die van het
octrooi.

Engels voor Nederland
Landen zonder verdragstaal als officiële taal, zoals Nederland, moeten één verdragstaal aanwijzen
waarin Europese octrooien zonder vertaling van het octrooi voor dat land van kracht
worden. Voor Nederland is dit de Engelse taal geworden. Volgens het wetsvoorstel als aangenomen, moeten de conclusies nog wel in het Nederlands worden vertaald.

Protocol
Andere landen die niet Frans, Duits of Engels als voertaal hebben en die het protocol hebben getekend, zijn – naast Nederland – tot nu toe alleen Denemarken, Zweden, IJsland, Letland en Slovenië. Nederlandse octrooihouders die in landen als Italië, België, Polen en Spanje hun Europese octrooi van kracht willen laten worden, moeten nog steeds een vertaling indienen, omdat deze landen zich niet bij het protocol hebben aangesloten.

Kostenbesparing
Het Vertalingenprotocol wordt alleen officieel van kracht als dit ook door Frankrijk wordt geratificeerd. De kostenbesparing die met dit wetsvoorstel wordt nagestreefd, komt
voornamelijk ten goede aan buitenlandse octrooihouders. Dit geldt in het bijzonder voor niet-Europese octrooihouders, zoals Amerikanen, Japanners en Chinezen. Voor
veel Nederlandse MKB-bedrijven zal deze besparing van weinig betekenis zijn, omdat deze vaak al beschikken over een Nederlandse tekst indien hun Europese octrooi is gebaseerd op een Nederlandse octrooiaanvrage. Verwacht wordt dat het percentage van de verleende Europese
octrooien dat voor Nederland van kracht wordt, en daarmee de kans in Nederland octrooi-inbreuk te maken, zal stijgen als het Vertalingenprotocol daadwerkelijk in werking treedt.