Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Extra mogelijkheden om inbreuk te voorkomen

In geval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is een snelle aanpak vaak van belang. Naast een kort geding ter voorkoming van inbreuk voorziet de Europese wetgeving sinds enige tijd in een aantal andere snel inzetbare instrumenten.

Douaneoptreden
Hoewel de douane ambtshalve al onderzoek verricht naar namaakgoederen, kan de houder van (al dan niet geregistreerde) IE-rechten de douane verzoeken om maatregelen te treffen. Als zo”n verzoek om optreden wordt ingewilligd, zal de douane gedurende een bepaalde periode de vrijgave van de producten schorsen en de rechthebbende informeren als de douane vermoedt dat het om namaakgoederen gaat. De rechthebbende moet vervolgens ofwel tot een akkoord zien te komen met de eigenaar van de goederen, zodat ze kunnen worden vernietigd, ofwel ervoor zorgen dat de rechter een andere grondslag verstrekt om de goederen (voorlopig) uit het verkeer te houden. De beweerdelijke inbreukmaker kan noch tegen het verzoek, noch tegen het optreden van de Nederlandse douane in het geweer komen.

Ex parte-procedures
Andere mogelijkheden om inbreuk te voorkomen, zijn nieuwe ex parte-procedures. Ex parte wil zeggen: op verzoek van één partij (de rechthebbende), zonder dat de vermeende inbreukmaker door de rechter wordt gehoord.

Allereerst is er het bewijsbeslag, dat lijkt op het al bekende en ook buiten IE-zaken toepasbare conservatoire beslag: een instrument om het bewijs dat er sprake is van inbreuk, te beschermen. Gedurende de procedure blijven de bewijsmiddelen uit de handel en kunnen er monsters worden genomen om de inbreuk definitief vast te stellen.

Sinds 1 mei 2007 kan een houder van een IE-recht bij geconstateerde of dreigende inbreuk ook een ex parte-verbod vragen, als een "gewone" bodemprocedure of een kortgedingprocedure te lang duurt.

De rechtspraak met betrekking tot de relatief nieuwe ex parte-voorzieningen is nog in beweging. Verwezen wordt onder meer naar recente uitspraken inzake Sony versus LG en de zaak van Plesner tegen Louis Vuitton (zie het onderstaande artikel). Het initiëren van dergelijke acties is echter niet zonder risico. Dat de andere partij niet wordt gehoord, heeft niet tot gevolg dat vorderingen altijd worden toegewezen. Daarbij is een ex parte-uitspraak een voorlopige maatregel met een beperkte geldigheidsduur. Na de toegewezen ex parte-vordering moet er dus ook een procedure op tegenspraak worden opgestart. Verder is de verzoeker aansprakelijk voor de geleden schade indien een ex parte ten onrechte opgelegd blijkt.