Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

London Agreement treedt in werking per 1 mei 2008

Nu Frankrijk op 29 januari jl. de akte van bekrachtiging heeft gedeponeerd, zal de London Agreement op 1 mei a.s. in werking treden.

Hierdoor zullen de vertaalkosten van een Europees octrooi in een aantal lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, waaronder Nederland, afnemen.

Onder de London Agreement ziet een aantal aangesloten landen grotendeels of geheel af van de eis van een vertaling van een verleend Europees octrooi in de betreffende landstaal. Het verdrag zal derhalve van invloed zijn op de vertaalkosten na verlening van Europese octrooien die op of na 1 mei 2008 verleend worden. Landen die, door bekrachtiging dan wel toetreding, bij de London Agreement zijn aangesloten en dus onder de werking daarvan vallen, zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Slovenië, IJsland, Litouwen en Kroatië. Denemarken en Zweden zullen naar verwachting spoedig volgen.

Landen met een landstaal die tevens een van de drie officiële talen (Engels, Frans en Duits) van het Europees Octrooibureau (EOB) is, zoals Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland/Liechtenstein, zullen volledig afzien van vertaaleisen. Wel blijft het als onderdeel van de officiële verleningsprocedure verplicht om voorafgaand aan verlening van een Europees octrooi de conclusies, gesteld in een van de drie officiële talen (de proceduretaal), te laten vertalen naar de andere twee officiële talen.

Landen die geen landstaal hebben die tevens een van de drie officiële EOB-talen is, moeten een van deze drie talen kiezen (dus Engels, Frans of Duits). Is een Europees octrooi verleend in de gekozen taal, dan wordt niet langer vereist dat dit octrooi in een landstaal wordt vertaald. Op dit moment hebben alle betreffende landen Engels gekozen. Daarnaast mogen deze landen nog wel verlangen dat de conclusies van het octrooi in de desbetreffende (niet-EPO) landstaal worden vertaald.

Gevolgen voor Nederland
Om een na 1 mei 2008 afgegeven, in het Engels gesteld Europees octrooi in Nederland te valideren, d.w.z. geldig te maken, is het voldoende een Nederlandse vertaling van de conclusies in te dienen en de Nederlandse taxe te betalen. Om een na 1 mei 2008 afgegeven, in het Duits of Frans gesteld Europees octrooi in Nederland te valideren, is het niet voldoende alleen een Nederlandse vertaling van de conclusies in te dienen: een vertaling van de beschrijving naar het Nederlands of Engels is eveneens vereist.

In Nederland zal de beschermingsomvang die het Europees octrooi biedt worden bepaald door de vertaling van de conclusies. Biedt de vertaling een geringere beschermingsomvang dan de oorspronkelijke tekst, dan wordt de vertaling geacht de authentieke tekst te zijn. Onder het nieuwe regime komt de vertaling van de conclusies, het belangrijkste onderdeel van het octrooi, niet langer voort uit een vertaling van de gehele tekst en ook maakt de vertaling van de conclusies daar geen deel meer van uit. Om die reden zal het vervaardigen van een vertaling van de hoogste kwaliteit in verhouding een grotere inspanning vergen. De implementatie van de London Agreement zal daarom van invloed zijn op de wijze waarop wij in de toekomst validaties in Nederland zullen behandelen en verwerken teneinde onze hoge maatstaven voor vertalingen te handhaven.

VEREENIGDE beziet momenteel de wettelijke, procedurele en financiële gevolgen van deze aangelegenheid en zal u te zijner tijd informeren. Indien u in de tussentijd meer informatie behoeft, dan kunt u contact met ons opnemen via uw gemachtigde of via Business Support.