Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

‘Patent pending’ in Duitsland werkt anders

Voor België en Nederland is Duitsland verreweg de belangrijkste handelspartner, vooral vanwege de export. Toch realiseren we ons zelden dat de regels voor het gebruik van productaanduidingen als ‘octrooi aangevraagd’ daar doorgaans veel strenger zijn.

Een nieuw product waarvoor octrooi is aangevraagd, wordt vaak op de markt gebracht voordat het octrooi is verleend. Er loopt dan bijvoorbeeld een Nederlandse of een Europese octrooiaanvraag. Om potentiële navolgers te ontmoedigen, is het aantrekkelijk om te vermelden dat octrooi is aangevraagd. Hiervoor wordt vaak de aanduiding ‘patent pending’ gebruikt.

In Nederland en België en de meeste andere landen levert dit in principe geen problemen op. Hoogstens kan de situatie ontstaan, dat een andere partij daardoor eerder dan de normale publicatiedatum – 18 maanden na de eerste indieningsdatum – inzage krijgt in de octrooiaanvraag. Verder wordt het in Nederland als onrechtmatig handelen beschouwd om een beroep op een intellectueel eigendomsrecht te doen waarvan duidelijk is dat het niet geldig is. Dit wordt ook wel het ‘wapperverbod’ genoemd.

Duitse regels
Voor Duitsland gelden ook regels die minder voor de hand liggen. Zo komt de Duitse Mededingingswet met bijzondere bepalingen omtrent misleidende reclame om de hoek kijken. Dit kan voor de niets vermoedende houder van de intellectuele-eigendomsrechten verrassende juridische gevolgen hebben.

In beginsel moet het intellectuele-eigendomsrecht betrekking hebben op een aanzienlijk deel van het product waarmee het in verband wordt gebracht. De aanduiding moet ook duidelijk maken welk beschermingsrecht het betreft, bijvoorbeeld een verleend octrooi, een octrooiaanvraag of een gebruiksmodel. Een publieke aanduiding die verwijst naar een octrooiaanvraag die nog niet is gepubliceerd, is niet toegestaan.

Verwijzingen naar eigendomsrechten die alleen in het buitenland geldig zijn, zijn ook niet toegestaan, behalve als duidelijk blijkt dat de eigendomsrechten waarnaar verwezen wordt in Duitsland niet van toepassing zijn.

‘Patent pending’ niet toegestaan
Kennisgevingen van intellectueel eigendom moeten voldoende duidelijk zijn voor degene voor wie deze bestemd zijn. Afkortingen zoals ‘DBPa’, ‘DPa’ of ‘Euro-Pat a.’ zijn niet-toegestaan. Ook de aanduiding ‘patent pending’ vindt de rechter niet toelaatbaar. Wel toegestaan zijn bijvoorbeeld verwijzingen naar een gepubliceerde Duitse of Europese octrooiaanvraag als: ‘zum Patent angemeldet’, ‘Patent angemeldet’ of ‘DE-Pat. angem.’, dan wel, als het om een Europese octrooiaanvraag gaat, ‘EP-Pat. angem.’. Als het om een verleend Duits of voor Duitsland geldig Europees octrooi gaat, kan bijvoorbeeld vermeld worden: ‘Deutsches Patent XXXXXXXX’ respectievelijk ‘Europäisches Patent’ of ‘patentiert gem. EPÜ’.

Meer weten
Als u vragen heeft over de aan te brengen aanduidingen, neem dan contact op met een octrooigemachtigde van V.O.

Bekijk ook deze experts

Frits Schut

Frits Schut

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Frits Michiels

Frits Michiels

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Meer experts