Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Algemene voorwaarden per 1 maart 2023

1. Algemeen

1.1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. (hierna “V.O.”) is een in ’s-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27288995, met als doel het beoefenen van de octrooi-, merken-, en modellenpraktijk, de advocatuur en het verlenen van andere diensten op het gebied van intellectueel eigendom.

1.2 V.O., V.O. Patents & Trademarks, VEREENIGDE en Oostenbroek Advocatuur zijn handelsnamen van V.O.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens V.O. verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in verband met een opdracht. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan elke overeenkomst die V.O. sluit of die met V.O. tot stand komt.

1.4 Deze algemene voorwaarden vormen tevens onherroepelijke derdenbedingen ten behoeve van de advocaten, adviseurs, medewerkers (zoals octrooi-, merk- en modelgemachtigden) en andere hulppersonen van V.O.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook steeds van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

2. Uitvoering en omvang opdracht

2.1 Alle opdrachten die een opdrachtgever verstrekt aan V.O., haar advocaten, adviseurs of medewerkers (zoals octrooi-, merk- en modelgemachtigden), of aan V.O. verbonden natuurlijke of rechtspersonen, worden uitsluitend geacht aan V.O. te zijn gegeven en worden uitsluitend door V.O. geaccepteerd. Er komt op geen enkel moment een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en V.O.’s advocaten, adviseurs of medewerkers (zoals octrooi-, merk- en modelgemachtigden), of aan V.O. verbonden natuurlijke of rechtspersonen die op grond van wat voor rechtsverhouding met V.O. dan ook de opdracht uitvoeren of daarbij betrokken zijn. Dat geldt zelfs wanneer een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verleend met het oog op een bepaald persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt hier nadrukkelijk uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid van V.O. om namens en voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten binnen het kader van de opdracht.

2.2 Opdrachtgever wordt geacht de opdracht zelf te hebben gegeven en de opdracht zal dan van kracht zijn tussen V.O. en de opdrachtgever. Dit kan anders zijn indien opdrachtgever vooraf nadrukkelijk schriftelijk aan V.O. kenbaar heeft gemaakt dat de opdracht namens een derde wordt verstrekt en V.O. schriftelijk heeft bevestigd dat zij die derde als opdrachtgever accepteert. Alleen in dat geval is de opdracht tussen V.O. en deze derde van kracht (en geldt deze derde als opdrachtgever). In dergelijke situaties (i) zijn deze algemene voorwaarden (ook) van toepassing jegens de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, (ii) garandeert de vertegenwoordiger van de opdrachtgever jegens V.O. dat de vertegenwoordiger over een afdoende volmacht beschikt om de opdrachtgever te vertegenwoordigen met betrekking tot de opdracht, (iii) is de vertegenwoordiger van de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de opdrachtgever en (iv) vrijwaart en stelt de vertegenwoordiger van de opdrachtgever V.O. schadeloos voor en tegen alle schade die V.O. lijdt in geval de vertegenwoordiger van de opdrachtgever niet over een afdoende volmacht beschikt en/of de opdrachtgever anderszins niet wordt gebonden door een opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Behoudens gevallen waarin V.O. nadrukkelijk anders aanvaardt, is er slechts één opdrachtgever. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, gelden deze algemene voorwaarden jegens al die opdrachtgevers. Partijen komen in dat geval overeen dat de door V.O. op haar bevestiging als “opdrachtgever” of “principal” aangeduide partij – of bij gebreke daarvan de eerstgenoemde aanvrager/partij – penvoerder is en zijn/haar instructies leidend zijn voor V.O. De penvoerder dient zorg te dragen en in te staan voor eenduidige instructies aan V.O. Tenzij anders overeengekomen, wordt door V.O. uitsluitend met opdrachtgever/penvoerder gecorrespondeerd. V.O. zal evenwel, als daarom wordt verzocht, of indien dit noodzakelijk wordt geacht, ook andere (rechts)personen en betrokkenen op de hoogte brengen en houden van het verloop van de opdracht. In geval van onduidelijkheden of discrepanties kan V.O. expliciete instructies van opdrachtgever/penvoerder verlangen. Opdrachtgever/penvoerder vrijwaart en stelt V.O. schadeloos voor en tegen alle aanspraken van andere betrokken partijen of derden waarmee V.O. – als gevolg van deze instructies en/of wijze van communicatie – wordt geconfronteerd.

2.3 V.O. is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

2.4 Kostenopgaven worden niet standaard verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele kostenopgaven niet bindend voor V.O. Zij gelden – tenzij anders vermeld – bij benadering en zijn daarbij momentopnames.

2.5 Een opdracht wordt geacht te zijn aanvaard nadat V.O. deze schriftelijk heeft bevestigd, of nadat V.O. is begonnen met het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

2.6 V.O. zal zich steeds inspannen om de aan haar verstrekte en door haar geaccepteerde opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. V.O. is niet verplicht tot het uitvoeren van niet in de opdracht vermelde werkzaamheden of anderszins niet expliciet opgedragen werkzaamheden. Het niet uitvoeren van niet expliciet opgedragen werkzaamheden kan niet tot enige aansprakelijkheid leiden. Indien V.O. desalniettemin dergelijke niet-opgedragen werkzaamheden wel verricht, zullen deze algemene voorwaarden daarop van toepassing zijn. Wat betreft de opdracht om een octrooiaanvraag, een merk-, of modeldepot of een gebruiksmodelaanvraag in te dienen, dan wel om de vertegenwoordiging over te nemen of andere werkzaamheden uit te voeren, geldt dat een dergelijke opdracht in ieder geval ook de opdracht inhoudt om te rapporteren over de ontwikkelingen ter zake van die opdracht.

2.7 Opdrachtgever zal V.O. tijdig alle voor de uitvoering van een opdracht relevante informatie en instructies verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en authenticiteit van deze gegevens. Ook dient opdrachtgever V.O. tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de adresgegevens, tenaamstelling en andere van belang zijnde gegevens betreffende opdrachtgever en de eventuele bij de uitvoering van de opdracht betrokken andere partijen. Voldoet opdrachtgever niet aan deze verplichtingen, dan komt dit voor zijn/haar risico.

2.8 Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever en de andere betrokken partijen erkennen dat elektronische communicatie kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, bijvoorbeeld door virussen en spam filters. De opdrachtgever geeft V.O. het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties tot stand komen, hierbij uitgesloten.

2.9 V.O. is niet gehouden correspondentie die V.O. ontvangt met betrekking tot zaken en/of rechten, voor de instandhouding waarvoor V.O. geen opdracht heeft ontvangen en geaccepteerd, door te zenden. V.O. neemt in ieder geval geen kennis van de inhoud van deze correspondentie. Hiermee samenhangende risico’s komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

2.10 Partijen kunnen hun samenwerking te allen tijde beëindigen. Indien, gedurende de uitvoering van een opdracht, blijkt dat een belangenconflict ontstaat of dreigt te ontstaan, zoals bedoeld onder de toepasselijke gedragsregels, of er een reële dreiging is dat een dergelijk conflict kan ontstaan, of indien sanctiemaatregelen van overheden of supranationale instanties daartoe direct of indirect aanleiding geven, is V.O. mogelijk gehouden om de opdracht terug te geven en haar werkzaamheden te beëindigen. De tot en met beëindiging gemaakte kosten en overige verschuldigde bedragen zullen alsdan worden afgerekend en een eventueel restant van een reeds ontvangen voorschot zal worden gerestitueerd.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

3.1 Iedere aansprakelijkheid van V.O. en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot V.O. de opdracht uitvoert of bij uitvoering van die opdracht betrokken is (zoals advocaten, octrooi-, merk- en modelgemachtigde), zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door V.O. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen). De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien V.O. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers (bijvoorbeeld in geval van onjuistheden of onvolledigheden in de geraadpleegde registers) of andere zaken. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien enige communicatie niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

3.2 Ingeval de in art. 3.1 genoemde aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, en V.O. toch aansprakelijk is, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal een bedrag van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van (het gedeelte van) de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 100.000,00 (honderdduizend euro) exclusief BTW.

Indien V.O. nadrukkelijk heeft aanvaardt dat de opdracht wordt verstrekt door meerdere opdrachtgevers, dan geldt dat de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van V.O. jegens de penvoerder en de andere opdrachtgevers gezamenlijk (i) het bovenstaande bedrag niet zal overschrijden, en (ii) onderworpen zal zijn aan het bepaalde in art. 3.1 en het in de overige paragrafen van dit artikel 3. De opdrachtgevers zullen zelf zorg dragen voor de interne afhandeling van hun eventuele vorderingen in het licht van de maximale aansprakelijkheid van V.O.

3.3 V.O. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door V.O. geraadpleegde literatuurbronnen en de door haar geraadpleegde registers, en zal ook niet aansprakelijk zijn in geval van onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever of andere betrokken partijen verstrekte informatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van communicatie die op verzoek of met instemming van opdrachtgever plaatsvindt.

3.4 V.O. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. V.O. is bevoegd om door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) te aanvaarden, mede namens de opdrachtgever. Opdrachtgever zal V.O. vrijwaren en schadeloos stellen voor en tegen aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

3.5 Opdrachtgever doet afstand van het recht om een persoon of rechtspersoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot V.O. de opdracht uitvoert of bij uitvoering van die opdracht betrokken is (zoals advocaten, octrooi-, merk- en modelgemachtigde), in persoon aan te spreken op basis van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins met betrekking tot de (uitvoering van de) opdracht.

3.6 Een schadevergoedingsvordering tegenover V.O. en/of iedere (rechts)persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot V.O. de opdracht uitvoert of bij uitvoering van die opdracht betrokken is (zoals advocaten, octrooi-, merk- en modelgemachtigde) en tegen wie – ondanks het in o.a. art. 3.5 bepaalde – toch een dergelijke vordering kan worden ingesteld, vervalt na het verstrijken van één jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en V.O. respectievelijk de relevante (rechts)persoon als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervalt of verjaart op grond van toepasselijk recht.

3.7 V.O. en Stichting Beheer Derdengelden Oostenbroek Advocatuur kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgever, andere betrokken partijen en/of derden onder zich houden. V.O. en Stichting Beheer Derdengelden Oostenbroek Advocatuur zullen deze gelden storten bij een door hen gekozen, bij de Nederlandsche Bank geaccrediteerde, bank. V.O. en Stichting Beheer Derdengelden Oostenbroek Advocatuur zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

3.8 Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de tot de leidinggevende behorende ondergeschikten van V.O.

4. Declaraties

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt voor alle werkzaamheden (achteraf) aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden geldende en eenzijdig door V.O. vastgestelde uurtarieven van V.O., vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren. Ook reistijd kan op basis van uurtarief in rekening worden gebracht. De uurtarieven kunnen in geval van spoedeisendheid, de noodzaak om buiten reguliere kantoortijden actie te ondernemen, of andere buitengewone en onvoorziene omstandigheden waarop V.O. geen invloed heeft, door V.O. verhoogd worden met een opslag of factor. V.O. hanteert daarnaast ook vaste honoraria. Aan opdrachtgever worden alle kosten, inclusief kosten derden (zoals taksen, griffierechten, declaraties van ingeschakelde buitenlandse agenten, vertaalkosten etc.) die verband houden met de uitvoering van een opdracht in rekening gebracht. De kosten in verband met werk van derden (zoals buitenlandse agenten) worden met een toeslag doorberekend.

4.2 V.O. kan op ieder moment betaling van een voorschot verlangen van opdrachtgever. Het is V.O. steeds toegestaan de uitvoering van de opdracht niet te starten of voort te zetten, als zo’n voorschot nog niet is voldaan. Ook wanneer er verzuim is aangaande de voldoening van enige (andere) nota van V.O., is V.O. gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken/op te schorten. Eventuele schade als gevolg van dit niet aanvangen, respectievelijk staken/opschorten van de uitvoering van de opdracht, komt volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.3 De uurtarieven van V.O. worden in de regel elk jaar per 1 januari automatisch en zonder voorafgaand bericht verhoogd als V.O. meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van marktomstandigheden. Indien een medewerker van V.O. overgaat naar een hoger uurtarief als gevolg van  zijn/haar deskundigheid, kwalificaties of toegenomen ervaring, of hij/zij een nieuwe positie verwerft, zal zijn/haar tot dusver gehanteerde uurtarief per direct (en dus tussentijds) worden aangepast.

4.4 Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever (ex artikel 6:83 sub a. BW) na het verstrijken van dertig dagen na de datum van een onbetaalde factuur in verzuim. Voor buitenlandse opdrachtgevers (gevestigd buiten Nederland, België of Duitsland) geldt een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. In geval van verzuim is opdrachtgever aan V.O. een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verhoogd met 2%. Alle (buiten)gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening van één of meer van voorgenoemde betalingsverplichtingen komen volledig voor rekening van opdrachtgever, die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn, met een minimum van € 100,00 (honderd euro) exclusief BTW.

4.5 Opdrachtgever kan verzoeken om de facturen aan een andere (rechts)persoon dan opdrachtgever te richten. Echter, indien V.O. daarmee instemt, is en blijft opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van alle facturen, rente en kosten tegenover V.O. Bovendien zullen deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn met betrekking tot deze (rechts)persoon, en de opdrachtgever accepteert alhier de toepasselijkheid daarvan namens deze (rechts)persoon.
In geval van meerdere opdrachtgevers zal elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde honorarium en de betaling van de declaraties voor de opdracht (en de eventuele kosten in geval van niet- of te late betaling).

4.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op alle door opdrachtgever verschuldigde incassokosten, dan op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom (op volgorde van ouderdom van de openstaande facturen) en de daarover lopende rente, ook als opdrachtgever laat weten een andere factuur te voldoen, of indien deze een andere volgorde voorstaat. Verrekening door opdrachtgever is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V.O. Opdrachtgever kan zich ook niet op opschorting, korting of andere inhoudingen beroepen. Indien er gedeeltelijk wordt gereclameerd, dient opdrachtgever het resterende deel binnen de betalingstermijn te voldoen. Indien opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, dient deze binnen 1 week na ontvangst van de factuur te reclameren door contact op te nemen met de afdeling Business Support van V.O. (e-mail: BusinessSupport@vo.eu). Aan V.O. komt de bevoegdheid toe alle bij een opdrachtgever of een derde (inclusief buitenlandse agenten) openstaande schulden te verrekenen met enig door V.O. voor die opdrachtgever of die derde te ontvangen bedrag en/of enige door V.O. aan die opdrachtgever of die derde verzonden en nog openstaande factuur.

5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan V.O. toekomende rechten, is zij gerechtigd in geval van overmacht de uitvoering van een opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

6. Beëindiging/ Retentierecht

6.1 V.O. is gerechtigd om, zonder aansprakelijk te zijn voor daaruit voortvloeiende schade, de overeenkomst met opdrachtgever buiten rechte schriftelijk te beëindigen, indien de opdrachtgever of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon, ook na schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

6.2 V.O. is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met opdrachtgever schriftelijk op te zeggen, in de volgende gevallen:

  • aan opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon wordt (voorlopige) surséance van betaling verleend;
  • het faillissement van opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon is aangevraagd dan wel uitgesproken;
  • de onderneming van opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon wordt geliquideerd;
  • opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon staakt de huidige onderneming;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon is beslag gelegd, of
  • opdrachtgever en/of een eventueel door deze overeenkomstig art. 4.5 als debiteur aangewezen andere (rechts)persoon moet anderszins niet in staat worden geacht aan zijn verplichtingen jegens V.O. te (kunnen) voldoen.

6.3 V.O. is bevoegd, de dossiers van opdrachtgever en alle correspondentie met betrekking tot de dossiers van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever of de eventueel door deze aangewezen andere, financieel verantwoordelijke, (rechts)persoon aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens V.O. heeft voldaan.

7. Privacy

7.1 V.O. respecteert de persoonsgegevens van opdrachtgever en de overige betrokken partijen en draagt er zorg voor dat deze vertrouwelijk worden behandeld. V.O. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om dergelijke gegevens naar behoren te beschermen en vraagt haar agenten en leveranciers hetzelfde te doen.

7.2 Informatie - waaronder persoonsgegevens - die V.O. van opdrachtgever en de overige betrokken partijen ontvangt, moet in voorkomende gevallen worden gedeeld met octrooiverlenende instanties, merkenbureaus, rechtbanken en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. Dit om aan de door deze instanties gestelde vereisten te kunnen voldoen en/of om de opdracht uit te voeren. V.O. vergaart, bewaart, gebruikt en deelt van opdrachtgever en de overige betrokken partijen verkregen informatie echter uitsluitend in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en), daaronder mede begrepen het innen van declaraties alsmede het voldoen aan eigen juridische verplichtingen. Tenzij er een bewaarperiode geldt, dan wel wanneer het wenselijk is dat een en ander met het oog op volgende opdrachten bewaard blijft, zal deze informatie na afronding van de opdracht door V.O. worden vernietigd, of aan opdrachtgever geretourneerd. (V.O. zal tussen deze beide een keuze maken). Contactinformatie zal – indien daarvoor toestemming is gegeven – ook gebruikt worden om nieuwsbrieven en aanbiedingen van V.O. te verzenden. Door dergelijke informatie aan V.O. te verstrekken stemt opdrachtgever in met het bepaalde in dit artikel en garandeert opdrachtgever dat dit ook geldt voor de overige betrokken partijen.

7.3 Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan clientrecords@vo.eu. Verzoeker ontvangt aansluitend bericht van V.O. Er kunnen omstandigheden bestaan waaronder V.O. geen (volledige) uitvoering kan geven aan een verzoek, bijvoorbeeld omdat zij gehouden is tot geheimhouding, of gebonden is aan beroepsregels of wettelijke bewaartermijnen.

7.4 Op de website(s) en andere uitingen van V.O. kunnen “buttons” en links opgenomen zijn ter promotie of om het delen via (sociale media) netwerken van derden - zoals Twitter, Linkedin of Facebook - mogelijk te maken. V.O. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door deze derden. Gebruik van deze media komt voor eigen risico van de desbetreffende gebruiker. Voor het overige wordt verwezen naar het privacy statement opgenomen op de website www.vo.eu

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen met V.O, die ontstaan in verband met opdrachten die aan V.O. worden verstrekt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien opdrachtgever op het moment waarop een gerechtelijke procedure tussen V.O. en opdrachtgever in gang wordt gezet, is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, of in Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zullen alle geschillen tussen opdrachtgever en V.O. bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

Indien opdrachtgever op het moment waarop een gerechtelijke procedure in gang wordt gezet niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, of in Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zullen alle geschillen tussen opdrachtgever en V.O. bij uitsluiting worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In het laatste geval zal de plaats van arbitrage ’s-Gravenhage zijn, het scheidsgerecht uit drie arbiters bestaan, de taal van de arbitrage Nederlands zijn en zullen de arbiters Nederlands recht toepassen.

8.3 Voor advocatuurlijke werkzaamheden verricht door de advocaten van V.O., is de klachtenregeling Oostenbroek Advocatuur (advocatuur) van toepassing.

9. Versies algemene voorwaarden

9.1 In geval van verschil tussen de Engelse, Duitse of Franse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

9.2 Ingeval deze algemene voorwaarden afwijken van de geaccepteerde opdracht of opdrachtbevestiging dan geldt hetgeen is opgenomen in de geaccepteerde opdracht of opdrachtbevestiging.

9.3 V.O. is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn (in het Nederlands) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen (ook in alle vertalingen) worden geraadpleegd en gedownload op de website van V.O.: www.vo.eu.