Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Overdracht en het recht op prioriteit: goed regelen!

Transfer of rights & priority

Als een uitvinder een octrooiaanvrage indient, is nog niet altijd bekend wie uiteindelijk eigendom zal krijgen over het octrooi. Net als alle goederen, is ook een octrooi(aanvraag) overdraagbaar. Maar de overdracht is wel aan strikte regels gebonden. Regelt u dit niet goed, dan loopt u grote risico’s. Verlies van het octrooi in het ergste geval.

Wat kan er fout gaan bij de overdracht?
In sommige gevallen blijkt het recht niet overgedragen, ook al was dat wel degelijk de bedoeling van beide partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er geen overdrachtsakte wordt opgesteld. In andere gevallen blijkt het recht wel overgedragen, maar heeft dit alleen een (interne) werking tussen twee partijen. Derden, andere bedrijven bijvoorbeeld, hoeven zich niets gelegen te laten liggen aan de overdracht als de akte niet is ingeschreven. Dat kan ernstige gevolgen hebben in het geval van pandrecht, beslag en faillissement.

Prioriteitsrecht niet overgedragen?
Nog erger is als het prioriteitsrecht niet blijkt overgedragen. Het prioriteitsrecht is het recht, om de aanvrage binnen één jaar na indiening (het prioriteitsjaar) opnieuw, bijvoorbeeld als buitenlandse aanvrage, in te dienen, met behoud van de oorspronkelijke (prioriteits)datum. De aanvrage krijgt hierdoor niet de werkelijke indieningsdatum maar de vroegere prioriteitsdatum.

Wat is hiervan het gevolg?
Het komt in uitzonderlijke gevallen voor dat daardoor de aanvrage onherstelbaar wordt aangetast en geen octrooi meer kan worden verkregen. In een recente uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau werd een zaak behandeld, waarin werd vastgesteld dat een aanvrager een prioriteitsrecht had ingeroepen waarover hij ten tijde van de indiening niet beschikte. De overdrachtsakte was namelijk pas later opgesteld. De aanvraag verloor daardoor de oorspronkelijke indieningsdatum. Met als gevolg dat de uitvinding niet meer nieuw was en er dan ook geen octrooi meer mogelijk was.

Hoe voorkomt u dit?
Om zeker te zijn dat een aanvrage correct is overgedragen kan het soms zinvol zijn om de vervolgaanvrage op beide namen in te dienen. Daarna wordt de overdragende partij geschrapt als aanvrager. Daarmee wordt de juridische keten van overdrachten beter zichtbaar.

Meer informatie
Als u van plan bent de aanvrage gedurende het prioriteitsjaar over te dragen, laat u zich dan goed adviseren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw octrooigemachtigde.

Bekijk ook deze experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Meer experts