Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door Vereenigde Octrooibureaux N.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag onder nummer 27288995. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens ten aanzien van een ieder die, al dan niet in dienstverband, werkzaamheden verricht ten behoeve van de kantoororganisaties van Vereenigde Octrooibureaux N.V., Unipat B.V., Vereenigde B.V., Unipat Deutschland B.V. en Unipat Belgium B.V.

2. Uitvoering en omvang opdracht

2.1 Opdrachtgever verschaft Vereenigde Octrooibureaux N.V. tijdig alle voor de behandeling van een opdracht relevante informatie en instructies. Indien door gebrek aan informatie danwel instructies van opdrachtgever een termijn dreigt te verstrijken, zal Vereenigde Octrooibureaux N.V., indien mogelijk, een verlenging van die termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, op de wijze als voorzien in artikel 4.

2.2 Door Vereenigde Octrooibureaux N.V. ontvangen correspondentie met betrekking tot zaken voor de instandhouding waarvan Vereenigde Octrooibureaux N.V. niet verantwoordelijk is stuurt Vereenigde Octrooibureaux N.V. desgevraagd door aan opdrachtgever. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, op de wijze als voorzien in artikel 4.

2.3 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht blijkt dat bij voortzetting van die uitvoering een wezenlijk belangenconflict kan ontstaan met een eerdere opdracht van een andere opdrachtgever, is Vereenigde Octrooibureaux N.V. gerechtigd haar werkzaamheden aan eerstgenoemde opdracht te beëindigen.

2.4 Een opdracht kan als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke bevestiging door Vereenigde Octrooibureaux N.V., dan wel nadat door Vereenigde Octrooibureaux N.V. een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht. Een opdracht een octrooiaanvrage, een merk- of modeldepot of een gebruiksmodelaanvrage in te dienen danwel de  vertegenwoordiging over te nemen of andere werkzaamheden uit te voeren, houdt tevens in de opdracht te rapporteren omtrent de ontwikkelingen terzake van de opdracht en - indien noodzakelijk zonder ruggespraak - al datgene te doen dat vereist is om de aangevraagde of verkregen rechten in stand te houden. Aan het niet uitvoeren van niet expliciet opgedragen werkzaamheden kan echter nimmer enige aansprakelijkheid worden ontleend.

2.5 Vereenigde Octrooibureaux N.V. is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Bij de selectie van die derden zal Vereenigde Octrooibureaux N.V. zorg in acht nemen en oplettendheid betrachten.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

3.1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door werkzaamheden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een der merkengemachtigden, octrooigemachtigden danwel advocaten van Vereenigde Octrooibureaux N.V., of schade in relatie tot deze werkzaamheden die anderszins aan Vereenigde Octrooibureaux N.V. kan worden toegerekend, tenzij opdrachtgever aantoont dat de door hem geleden schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Vereenigde Octrooibureaux N.V. In dat geval zal aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat de door Vereenigde Octrooibureaux N.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert (in geval van aansprakelijkheid van advocaten vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat niet gedekt wordt door deze verzekering).

3.2 In geval de in art. 3.1 genoemde aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000. Het door Vereenigde Octrooibureaux N.V. te betalen bedrag is in geen geval hoger dan het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald aan Vereenigde Octrooibureaux N.V. voor desbetreffende opdracht.

3.3 Vereenigde Octrooibureaux N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door Vereenigde Octrooibureaux N.V. geraadpleegde literatuurbronnen en de door haar geraadpleegde registers, alsmede voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte informatie.

3.4 Vereenigde Octrooibureaux N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die toe te rekenen is aan door haar ingeschakelde derden.

4. Declaraties

4.1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. kan op ieder moment betaling van een voorschot verlangen van opdrachtgever. Vereenigde Octrooibureaux N.V. is alsdan gerechtigd geen werkzaamheden aan te vangen respectievelijk voort te zetten alvorens het voorschot door opdrachtgever is voldaan. Eventuele schade als gevolg van het nietaanvangen, respectievelijk de staking van de werkzaamheden komt volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van tevoren door Vereenigde Octrooibureaux N.V. vastgestelde uurtarieven,

vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren. Vereenigde Octrooibureaux N.V. hanteert daarnaast ook vaste honoraria. Aan opdrachtgever worden alle kosten (zoals taksen, griffierechten, declaraties buitenlandse collegabureaus) in verband met de uitvoering van een opdracht in rekening gebracht.

4.3 Na het verstrijken van dertig dagen na de datum van een onbetaalde factuur is opdrachtgever in verzuim en is hij aan Vereenigde Octrooibureaux N.V. een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente verhoogd met 2%. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening aan één of meer verplichtingen van opdrachtgever komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan Vereenigde Octrooibureaux N.V. toekomende rechten, is zij gerechtigd in geval van overmacht de uitvoering van een opdracht op te schorten, danwel de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Vereenigde Octrooibureaux N.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.

6. Ontbinding / Retentierecht

6.1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. is gerechtigd de overeenkomst met haar opdrachtgever buiten rechte schriftelijk te ontbinden, indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.2 Vereenigde Octrooibureaux N.V. is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met haar opdrachtgever schriftelijk te ontbinden

indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd danwel is uitgesproken, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever haar huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd, dan wel opdrachtgever anderszins niet in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen jegens Vereenigde Octrooibureaux N.V. te voldoen.

6.3 Vereenigde Octrooibureaux N.V. is bevoegd de dossiers van opdrachtgever en alle correspondentie met betrekking tot de dossiers van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens Vereenigde Octrooibureaux N.V. heeft voldaan.

7. Geschillenbeslechting

7.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Vereenigde Octrooibureaux N.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Vereenigde Octrooibureaux N.V. zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

8. Versies algemene voorwaarden

8.1 Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag en kunnen worden geraadpleegd op de website van Vereenigde Octrooibureaux N.V.: www.vo.eu (download de Algemene voorwaarden).