Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Het verstrekken van gegevens en geheimhouding

Partijen zullen voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Relaties en verantwoordelijkheden

 • De door V.O. te verrichten werkzaamheden waartoe de Klant opdracht heeft gegeven, kunnen met zich meebrengen dat persoonsgegevens worden gedeeld van uitvinders, aanvragers, contactpersonen en anderen die in relatie staan tot de Klant of zijn vertegenwoordiger. Om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen, om IE-diensten te leveren op verzoek van de Klant en om tegemoet te komen aan van toepassing zijnde formele vereisten, moet V.O. soms persoonsgegevens verwerken van individuele personen die in relatie staan tot de Klant.
 • Met betrekking tot het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Klant, autoriseert de Klant V.O. om relevante persoonsgegevens te gebruiken bij het leveren van IE-diensten en om genoemde gegevens door te sturen naar officiële IE-instanties of naar buitenlandse IE-advocatenkantoren die door V.O. zijn ingeschakeld, telkens wanneer dat nodig is voor het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Klant, in binnen- of buitenland.
 • Gegevensbescherming
  • V.O. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal en onbevoegd gebruik.
  • V.O. heeft een Gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer, DPO) aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via dpo@vo.eu.
  • Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, daarbij rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen.

Wetttelijke redenen voor verwerking

De Klant en V.O. erkennen dat alle gegevensverwerking met betrekking tot het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Klant in overeenstemming is met door officiële IE-instanties opgelegde regels en dat deze gegevens nodig zijn voor het op juiste wijze verrichten van IE-diensten.

Doelbeperking

 • V.O. zal persoonsgegevens van de Klant verzamelen, bewaren en verwerken uitsluitend ten behoeve van het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten namens de Klant.
 • Als de opdracht van de Klant werkzaamheden in buitenlandse rechtsgebieden met zich meebrengt, kan het voor V.O. noodzakelijk zijn om buitenlandse IE-advocatenkantoren in te schakelen, waarmee V.O. relevante gegevens dient te delen. In andere gevallen zal V.O. geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder toestemming van de Klant, tenzij V.O. daartoe gerechtigd / verplicht is om een andere wettelijke reden.

Google Analytics

Om de effectiviteit van de website in kaart te kunnen brengen, maakt V.O. gebruik van de dienst Google Analytics. Hiertoe is door V.O. een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Conform de vereisten van de AVG zijn voor het gebruik van de dienst de volgende maatregelen getroffen:

 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.
 • De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet.
 • V.O. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.