Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

IE-overeenkomsten

De advocaten van V.O. ondersteunen onder meer bij het opstellen, aanpassen en uitonderhandelen van IE-contracten zoals licentieovereenkomsten, Non Disclosure Agreements (NDA’s) en overeenkomsten over de verkoop van IE-rechten. Bekijk hier welke overeenkomsten wij voor u kunnen verzorgen.

De rechtspraktijk van V.O. wordt gekenmerkt door korte lijnen en dienstverlening op maat. De kracht van onze afdeling advocatuur ligt in de combinatie van een algemene commerciële praktijk met specialistische expertise op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Daarbij is de nauwe band met de octrooi- en merkengemachtigden van V.O. een enorme plus; alle kennis is en blijft immers in huis zodat er efficiënt, met oog voor kosten, kwalitatief uitstekend werk geleverd kan worden.

Naast ondersteuning bij geschillen, levert de afdeling advocatuur onder andere de volgende juridische overeenkomsten:

 

Non Disclosure Agreement (NDA)

Het afsluiten van een geheimhoudingsovereenkomst, oftewel NDA, is essentieel om te kunnen waarborgen dat bedrijfsgeheimen, informatie over uitvindingen of bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw product geheim blijven en dat uw organisatie alle mogelijkheden tot bescherming daarvan openhoudt.


Material Transfer Agreement (MTA)

Wanneer u specifiek onderzoeksmateriaal wilt overdragen aan of ontvangen van een andere organisatie en de ontvanger dit voor eigen onderzoeksdoeleinden gaat gebruiken, is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht (Material Transfer Agreement) van belang. De rechten en verplichtingen van beide partijen moeten duidelijk worden vastgelegd. Denk in dat verband aan de manier waarop de ontvanger het materiaal mag gebruiken, wat er met het materiaal moet gebeuren na de beëindiging van de overeenkomst en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het materiaal.


Overdracht van IE-rechten

Indien een octrooi of ander recht van intellectuele eigendom niet juist wordt overgedragen, kan dat grote gevolgen hebben voor de nieuwe eigenaar, bijvoorbeeld wanneer er gebruiksrechten (licenties) worden verleend of als er juridische maatregelen moeten worden genomen tegen een inbreukmaker. Daarbij zijn er ook fiscale aspecten en in de regel aansprakelijkheidskwesties die aandacht behoeven.


Afstand van recht

Met een afstandsverklaring doet een uitvinder afstand van zijn/haar rechten op de uitvinding. Dergelijke verklaringen kunnen onder andere van belang zijn in de (verdere) verleningsprocedure.


Licentieovereenkomst

Ook wanneer intellectueel eigendom wordt uit- of ingelicentieerd zijn duidelijke afspraken van groot belang. Licentieovereenkomsten zijn in de regel langlopende contracten. Daarom is het zaak om bepalingen over o.a. het veld van de licentie, het gebied, exclusiviteit, rapportageverplichtingen, royalty’s, targets, verplichtingen om op te treden bij inbreuk en hoe te handelen bij een eventueel einde van de relatie, helder, met oog voor beide partijen en toekomstbestendig te formuleren.


Samenwerkingsovereenkomst

Werkt u samen met andere partijen aan een nieuw product of innovatie? Dan is het met name belangrijk dat de afspraken over toekomstige resultaten en de verdeling hiervan goed op papier zijn vastgelegd. Vindt u iets uit tijdens de samenwerking en heeft u niets afgesproken, dan geldt het wettelijke regime en heeft iedere partij in principe het volledige gebruiksrecht. Een partij kan dat recht dan ook zonder toestemming van de andere partij overdragen. De kosten voor de aanvraag en instandhouding van het recht worden dan bij helfte verdeeld en om licenties te verstrekken is wel de toestemming van de andere partij nodig. In de regel is het altijd verstandig om duidelijke samenwerkingsafspraken te maken.


IE-clausule in arbeidsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of overeenkomst van opdracht

Als een werknemer, maar ook als de directeur/aandeelhouder zich bezighoudt met innovatie en/of ontwerpen is het zaak dat het duidelijk is dat de rechten op ontwerpen en/of uitvindingen bij de werkgever/onderneming liggen, tenzij er goede redenen zijn om iets anders af te spreken. Een gedegen intellectuele eigendomsclausule in het arbeidscontract of de aandeelhoudersovereenkomst is daarom belangrijk. Ook wanneer er extern onderzoek wordt verricht of teksten/ontwerpen gemaakt worden is het belangrijk dat er een IE-clausule wordt opgenomen in de betreffende overeenkomst. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.


Algemene voorwaarden

Wanneer u als tech-driven onderneming zaken in- of verkoopt verdienen uw algemene (verkoop) voorwaarden - en dan onder andere het IE- en het geheimhoudingsbeding – bijzondere aandacht. Dat is niet anders aan de inkoopkant; let er op dat uw eigen inkoopvoorwaarden en/of die van uw leveranciers aansluiten bij uw positie.


Non-Assert

Geschillen over IE-inbreuk kunnen uiteraard voor de rechter worden gebracht, maar schikkingen of non-assert verklaringen kunnen ook een oplossing bieden voor dergelijke problemen.


Privacy statement

Tegenwoordig zijn bijna alle bedrijven online actief. Volgens de AVG bent u verplicht om aan te tonen hoe u omgaat met persoonsgegevens. Daarom is een Privacy Statement op de website noodzakelijk.


 

Aanvullende diensten

Uiteraard is dit niet alles en biedt V.O. een veel breder scala aan juridische diensten. Benieuwd naar wat onze afdeling advocatuur voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met hen op via onderstaand contactformulier of via (0)70 - 352 42 24.

Veelgestelde vragen

Als u constateert dat een andere partij inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrecht, zoals een octrooi, merkrecht, modelrecht, auteursrecht of handelsnaamrecht is het van groot belang om die partij zo snel mogelijk te sommeren of verzoeken om de inbreuk te staken. Dit kan door middel van het versturen van een sommatiebrief.

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de houder van intellectuele eigendomsrechten (de licentiegever) aan een andere partij (de licentienemer) het recht verleent om gebruik te maken van zijn intellectuele eigendomsrechten. Zo kan bijvoorbeeld een licentie worden verleend om gebruik te maken van een octrooi, merk of auteursrechtelijk beschermd werk. De licentienemer kan door de verleende licentie gerechtigd zijn om bijvoorbeeld producten te produceren en/of verkopen die door een octrooi zijn beschermd of om de merknaam van de licentiegever te gebruiken.

In een licentieovereenkomst worden afspraken gemaakt over het toepassingsbereik van de licentie. Omschreven wordt voor welk gebruik de licentienemer de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever precies mag inzetten. Partijen kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over de exclusiviteit van de licentie, het gebied waar de licentie geldt, de duur en beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst, royalty’s, targets, rapportageverplichtingen, het eventuele recht om sub-licenties te verlenen, geheimhouding en verplichtingen om op te treden bij inbreuk.

Een groot voordeel van een licentie voor een licentiegever is dat een uitvinding of een andere creatie kan worden geëxploiteerd zonder de noodzaak om te beschikken over eigen productiefaciliteiten en/of distributie,- en verkoopfaciliteiten. De uitvinding kan dus worden geëxploiteerd zonder dat investeringen in nieuwe locaties en distributienetwerken nodig zijn.

Ook is het mogelijk om het gebied waar de producten worden verkocht te vergroten door voor specifieke gebieden – waar nog geen activiteiten plaatsvinden – een licentie te verlenen.

Een andere mogelijkheid is om een licentie te verlenen voor andere toepassingen dan waarvoor de rechten al worden gebruikt omdat voor die andere toepassingen geen eigen verkoop- en distributiefaciliteiten bestaan.

Een groot voordeel van een licentie voor de licentienemer is dat hij tegen betaling van een royalty intellectuele eigendomsrechten – zoals een octrooi, model of merk – van een ander mag gebruiken en op basis van die rechten bepaalde producten mag produceren en/of verhandelen.

Een ander voordeel van een licentie voor de licentienemer is dat hij meestal ruimte heeft in de wijze waarop hij zijn eigen bedrijfsvoering inricht.

Het is onmogelijk om een geschikt voorbeeld van een licentieovereenkomst te vinden die op uw specifieke situatie van toepassing is. Afspraken over het te verlenen recht, de exclusiviteit, het gebied waar het intellectuele eigendomsrecht mag worden gebruikt, de targets en de consequenties van het niet behalen van de targets zijn een aantal onderwerpen die per overeenkomst kunnen verschillen.

Uit kostenoverweging kan ervoor worden gekozen om een template te laten opstellen die gericht is op uw bedrijf. Het blijft – ook bij het gebruik van een op maat gemaakte template – verstandig om de conceptovereenkomsten met uw licentienemers nog even te laten beoordelen.

Indien de samenwerking ziet op het creëren van een nieuw product of innovatie, is het van belang om afspraken te maken over toekomstige resultaten en de verdeling daarvan. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over het (gebruiks)recht van partijen, de vraag of dit recht mag worden overgedragen aan een andere partij, welke partij verantwoordelijk is voor het aanvragen en in stand houden van intellectuele eigendomsrechten en hoe de kosten moeten worden verdeeld.

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer partijen die met elkaar willen samenwerken. Zo is het mogelijk om samen met andere partijen aan een nieuw product of innovatie te werken. Afspraken over die samenwerking worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Meer veelgestelde vragen