Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 10

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden hebben niet alleen invloed op uw bedrijfsvoering, maar kunnen ook gevolgen hebben voor u als octrooiaanvrager of octrooihouder.

In verschillende landen geldt (tijdelijk) een aangepaste werkwijze. V.O. houdt dit nauwgezet in de gaten voor u. Hieronder vind u een samenvatting van de situatie in Nederland, Duitsland en België.

Voor octrooiaanvragers en octrooihouders zijn vooral de (wettelijke) termijnen en de deadlines die de nationale octrooibureaus aanhouden van belang. De meeste nationale octrooibureaus gaan coulant om met termijnen, maar dat kan niet altijd voor de wettelijke termijnen.

Nederland

De vanwege corona ingestelde Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 is vanaf 30 september 2021 opgeheven. Op basis van deze noodwet konden termijnverleningen worden voortgezet voor het indienen van Europese octrooien, het verstrekken van voorranggegevens en het indienen van een herstelverzoek.

Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2021 alle termijnen weer gelden zoals ze waren bepaald in en onder de Rijksoctrooiwet 1995.

Duitsland

Het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) laat het volgende weten:

“Vanaf 1 juni 2021 mogen hoorzittingen in IE-procedures, hoorzittingen voor de arbitragecommissie op grond van de Wet op werknemersuitvindingen en hoorzittingen voor de arbitragecommissie op grond van de Wet op organisaties voor collectieve belangenbehartiging weer worden gehouden in het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA), op voorwaarde dat de besmettingen onder bepaalde grenzen worden gehouden. Deelnemers aan hoorzittingen zijn verplicht FFP2-gezichtsmaskers te dragen.

In de kantoren zullen de bezoekers naar hun bestemming worden geleid door middel van borden of door de persoon die de uitnodiging aan het DPMA heeft afgegeven. De hoorzittingen vinden plaats in vergaderzalen die zijn ingericht en uitgerust overeenkomstig de hygiënenormen van het DPMA.”

Voor de wettelijke termijnen heeft Duitsland er niet voor gekozen om een wetswijziging voor het verlengen of opschorten van termijnen door te voeren.

België

De wettelijke termijnen kunnen niet op korte termijn worden uitgesteld. De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) heeft echter in een verklaring (laatste versie: 21/01/21) verzekerd dat van haar kant een maximale flexibiliteit zal worden betracht bij de interpretatie van de wettelijke bepalingen en regelgeving, binnen de beperkingen die door het huidige wettelijke kader worden opgelegd.

In de praktijk zal de DIE alle dossiers waarin termijnen werden overschreden als gevolg van de pandemie, geval per geval opnieuw bekijken om te zoeken naar manieren om de gevolgen van de niet-naleving maximaal te verzachten, binnen de beperkingen die door het huidige wettelijke kader worden opgelegd. Ten tweede heeft de DIE zich ertoe verbonden (sinds 23/11/20) een kopie van elke aangetekende brief per e-mail te verzenden, voor zover zij over de nodige contactgegevens beschikken, met bijzondere aandacht voor kennisgevingen met bindende voorwaarden, waarvan de niet-naleving wordt gesanctioneerd met een verlies van rechten, of kennisgevingen waarin een dergelijk verlies van rechten wordt vastgesteld.

Met het oog op een eventuele volgende crisis bereidt de regering een wetswijziging voor, die echter niet op korte termijn in werking zal treden.

Europees Octrooibureau (EOB)

Ook het EOB heeft maatregelen genomen vanwege COVID-19. Zo zullen zittingen over octrooiaanvragen voor de Examining en Opposition Divisions in eerste instantie alleen nog maar per videoconferentie worden gehouden. Als om bijzondere redenen een fysieke hoorzitting noodzakelijk is, dan zal deze pas na 31 januari 2022 kunnen plaatvinden.

De Kamers van Beroep gebruiken ook videozittingen, vanaf 1 januari 2021 ook zonder instemming van de partijen. Fysieke hoorzittingen bij het EOB in München vinden nog steeds op beperkte schaal plaats, maar kunnen op verzoek van de partij of partijen worden omgezet in videoconferenties.

De kantoren van V.O. zijn volledig toegerust voor deelname aan videoconferentie-zittingen.

Bekijk ook deze experts

Kasper Haak

Kasper Haak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Marco Molling

Marco Molling

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts