Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 8

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden hebben niet alleen invloed op uw bedrijfsvoering, maar kunnen ook gevolgen hebben voor u als octrooiaanvrager of octrooihouder.

In verschillende landen geldt (tijdelijk) een aangepaste werkwijze. V.O. houdt dit nauwgezet in de gaten voor u. Een samenvatting van de situatie in Nederland, België en Duitsland.

Voor octrooiaanvragers en octrooihouders zijn vooral de (wettelijke) termijnen en de deadlines die de nationale octrooibureaus aanhouden van belang. De meeste nationale octrooibureaus gaan coulant om met termijnen, maar dat kan niet altijd voor de wettelijke termijnen.

Nederland

Octrooicentrum Nederland (OCNL) gaat zo soepel mogelijk om met termijnen en maakt maximaal gebruik van de ruimte die de Rijksoctrooiwet 1995 biedt. Zo is de vormgebreken-termijn met twee maanden verlengd, als de reguliere termijn van drie maanden niet wordt gehaald. Om ook voor ‘harde’ wettelijke termijnen coulant te kunnen zijn en vervaltermijnen op te kunnen schorten, hebben beide Kamers inmiddels ingestemd met het voorstel voor de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19. De wet is inmiddels op 20 juli 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Op basis van deze wet krijgt de directeur van OCNL de bevoegdheid termijnen met terugwerkende kracht tot en met 12 maart 2020 aan te passen.

Op basis van de verlenging van de noodwet, die van kracht is tot 31 juli 2021,  worden termijnverlengingen voorgezet voor:

  • het indienen van vertalingen van Europese octrooien (art. 52 ROW 1995 jo. art. 23 Uitvoeringsbesluit ROW 1995);
  • het verstrekken van voorrangsgegevens (art. 9(8) ROW 1995); en
  • het indienen van een herstelverzoek (art. 23(3) ROW 1995).

Duitsland

Het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) laat het volgende weten:

“Vanaf 1 juni 2021 mogen hoorzittingen in IE-procedures, hoorzittingen voor de arbitragecommissie op grond van de Wet op werknemersuitvindingen en hoorzittingen voor de arbitragecommissie op grond van de Wet op organisties voor collectieve belangenbehartiging weer worden gehouden in het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA), op voorwaarde dat de besmettingen onder bepaalde grenzen worden gehouden. Deelnemers aan hoorzittingen zijn verplicht FFP2-gezichtsmaskers te dragen.
In de kantoren zullen de bezoekers naar hun bestemming worden geleid door middel van borden of door de persoon die de uitnodiging aan het DPMA heeft afgegeven. De hoorzittingen vinden plaats in vergaderzalen die zijn ingericht en uitgerust overeenkomstig de hygiënenormen van het DPMA.”

Voor de wettelijke termijnen heeft Duitsland er niet voor gekozen om een wetswijziging voor het verlengen of opschorten van termijnen door te voeren.

België

In België is het niet heel anders. Ook daar laten wettelijke termijnen zich niet zomaar opschorten. Anticiperend op een eventuele volgende crisis, bereidt de regering een wetswijziging voor, maar die wet zal niet op korte termijn in werking treden.

Europees Octrooibureau (EOB)

Ook het EOB heeft maatregelen genomen vanwege COVID-19. Zo zullen zittingen over octrooiaanvragen voor de Examining Divisions alleen nog maar per videoconferentie worden gehouden. Dat geldt ook voor zittingen in oppositieprocedures. Als om bijzondere redenen een fysieke zitting noodzakelijk is, dan zal deze pas na 15 september 2021 kunnen plaatvinden.

De Kamers van Beroep gebruiken ook videozittingen, vanaf 1 januari 2021 ook zonder instemming van de partijen.

De kantoren van V.O. zijn volledig toegerust voor deelname aan videoconferentie-zittingen.

Hoewel zittingen via videoconferentie een begrijpelijke maatregel is, zal het voor de meeste octrooigemachtigden onbetwistbaar zijn dat de fysieke aanwezigheid bij de mondelinge behandeling van octrooiaanvragen van grote toegevoegde waarde is. Indien zittingen ook na het einde van de COVID-19 pandemie in de regel per videoconferentie worden gehouden, dan zou dit volgens hen in het nadeel werken van de gebruikers van het Europese octrooisysteem.

 

Bekijk ook deze experts

Tamara Elmore

Tamara Elmore

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • United States Patent Agent
  • Partner
Kasper Haak

Kasper Haak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Meer experts