Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EPC2000 - aanpassingen Europese Octrooiwet

Het Europese Octrooiverdrag (EOV) is in 1973 opgesteld en trad in 1978 in werking. Sinds die tijd is het erg succesvol gebleken: het aantal Europese octrooiaanvragen en verleende octrooien is elk jaar gestegen (nu ongeveer 130.000 aanvragen per jaar).

Met die populariteit groeide ook het aantal landen dat toetrad tot het EOV van zes naar 33.

In 2000 kwamen de toen aangesloten landen bijeen voor een herziening en modernisering van het EOV. Dit herziene EOV, inmiddels beter bekend onder de naam EPC2000, treedt op 13 december 2007 in werking.

Grootste veranderingen
In grote lijnen verandert er aan het materiële octrooirecht niet veel. De grootste veranderingen zijn:

– mogelijkheid tot centrale beperking van een verleend octrooi;
– mogelijkheid om beslissingen van de Kamers van Beroep te laten herzien;
– meer en eenvoudigere herstelmogelijkheden;
– veel van wat in de verdragsartikelen geregeld was, is verschoven naar het Uitvoeringsreglement;
– ruimer acceptatiebeleid indieningen;
– opnemen van een zogenoemd “client-attorney privilege” (verschoningsrecht);
– conclusies op tweede medische indicatie mogelijk.

Nieuwe onderhandelingen over octrooieerbaarheid software
Met deze veranderingen is het EPC2000 aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen op octrooigebied. Een aantal knelpunten, zoals octrooieerbaarheid van software, staat nog steeds op de agenda en hierover vinden binnenkort nieuwe onderhandelingen plaats. In het EPC2000 is trouwens een vijfjarige cyclus van conferenties van aangesloten landen voorzien.

Ratificeren van EPC2000
Nederland heeft het nieuwe EOV al geratificeerd. In een aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden, is dit nog niet gebeurd. Deze landen moeten opschieten, want op 13 december moet het EPC2000 zijn geratificeerd om deel te mogen nemen aan het EOV. Nu is hertoetreding altijd wel weer mogelijk, maar het is nog onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de juridische status van octrooiaanvragen die in de tussentijd zijn ingediend.

Beschikbaarheid teksten
De veranderde wetteksten en een summiere overgangsregeling zijn al beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van het Europees Octrooi Bureau,
http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/new.html. Een groot aantal aangepaste teksten en een uitgebreidere overgangsregeling moeten echter nog worden gepubliceerd. Daarnaast is er een groot programma opgezet om alle Europese octrooigemachtigden diepgaand over dit nieuwe EOV te informeren. Voor Nederland is één van onze gemachtigden, Bart van Wezenbeek, aangewezen als “supertutor”. Hij gaat in de komende afleveringen van IE-mail dieper in op de voor u belangrijkste wijzigingen.